Zapisy

Cennik

obowiązuje od  01.01.2019 do 31.12.2019

Pobyt dziecka do 10 godzin Pobyt dziecka do 5 godzin
Miesięczne Czesne 1200,00 zł 800,00 zł

Dotacja GMK (uchwała Rady Miasta Krakowa LXI/1341/16 z dnia 21 grudnia 2016)

1,70 zł / godzinę
17,00 zł / dzień
około 357,00 zł/m-c*
1,70 zł/ godzinę
8,50 zł / dzień
Około 178,50 zł/m-c*

Dofinansowanie z programu MALUCH+ 2019

100,00 zł** 100,00 zł**

Odpłatność ponoszona przez rodziców

ok. 750,00 zł ok. 550,00 zł

Wpisowe – opłata jednorazowa

300,00 zł 300,00 zł

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w cenniku.

Uwaga!
W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci na pobyt powyżej 5 – ciu godzin dziennie.

*W roku 2019 Gmina Miejska Kraków kontynuować będzie udzielanie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Dotacja (dofinansowanie) wynosić będzie 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem. Dotacja udzielana będzie przez 12 miesięcy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. W okresie udzielania dotacji podmioty ją otrzymujące (prowadzące żłobki, kluby dziecięce dotacji lub zatrudniające dziennych opiekunów) zobowiązane będą do pomniejszania opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych za objęcie opieką dziecka tzw. „czesne” o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji wyliczoną według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł. Dotacja (dofinansowanie) dotyczy wszystkich dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych lub dziennych opiekunów niezależnie od miejsca zamieszkania i ilości godzin opieki. Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-526 Kraków tel. (12)616-92-84, e-mail: bz.umk@um.krakow.pl.

**Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał dofinansowanie na wszystkie oferty zakwalifikowane przez wojewodów w wysokości 100 zł miesięcznie na dziecko.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego z nami jak również do odwiedzenia naszej placówki po uprzednim umówieniu telefonicznym.