Zapisy

Cennik Niepubliczny Żłobek Gabi

obowiązuję od dnia 01.09.2018 od 31.12.2018

Pobyt dziecka do 10 godzin Pobyt dziecka do 5 godzin
Miesięczne Czesne 1200,00 zł 800 zł

Dotacja GMK (uchwała Rady Miasta Krakowa LXI/1341/16 z dnia 21 grudnia 2016)

1,7 zł / godzinę
17 zł / dzień
około 357 zł/m-c*
1,7 zł/ godzinę
8,5 zł / dzień
Około 178,5 zł/m-c*

Dofinansowanie z programu MALUCH+ 2017

100,00 zł** 100,00 zł**

Odpłatność ponoszona przez rodziców

ok. 750,00 zł ok. 550,00 zł

Wpisowe – opłata jednorazowa

300 zł 300 zł

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w cenniku.

Uwaga!
Żłobek dysponuje obecnie miejscami na cały dzień tj. do 10 godzin dziennie. Brak miejsc na pobyt do 5 godzin.

 

*W roku 2018 Gmina Miejska Kraków kontynuować będzie udzielanie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Dotacja (dofinansowanie) wynosić będzie 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem. Dotacja udzielana będzie przez 12 miesięcy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. W okresie udzielania dotacji podmioty ją otrzymujące (prowadzące żłobki, kluby dziecięce dotacji lub zatrudniające dziennych opiekunów) zobowiązane będą do pomniejszania opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych za objęcie opieką dziecka tzw. „czesne” o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji wyliczoną według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł. Dotacja (dofinansowanie) dotyczy wszystkich dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych lub dziennych opiekunów niezależnie od miejsca zamieszkania i ilości godzin opieki. Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-526 Kraków tel. (12)616-92-84, e-mail: bz.umk@um.krakow.pl.

**Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał dofinansowanie na wszystkie oferty zakwalifikowane przez wojewodów w wysokości wnioskowanego zapotrzebowania (do 10 tys. na jedno miejsce w przypadku utworzenia żłobka lub klubu dziecięcego oraz 5 tys. w przypadku dziennego opiekuna).Wysokość dofinansowania w zakresie funkcjonowania nowych miejsc opieki wynosi 100 zł miesięcznie na dziecko.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego z nami jak również do odwiedzenia naszej placówki po uprzednim umówieniu telefonicznym.