Zapisy

Zapisy do żłobka na rok szkolny 2023/2024 przyjmowane są od stycznia 2023, decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjęcia do żłobka w trakcie roku szkolnego w miarę dostępności wolnych miejsc.

Na rok szkolny 2022/2023 nie mamy już wolnych miejsc, można dokonać zapisu na listę rezerwową wysyłając mail na adres: zlobek@przedszkole-gabi.pl, podając dane dziecka, datę urodzenia, telefon kontaktowy, termin od którego chcielibyście Państwo, by dziecko uczęszczało do żłobka.

Cennik

obowiązuje od  01.01.2022 do 31.12.2022

Pobyt dziecka do 10 godzin Pobyt dziecka do 5 godzin
Miesięczne Czesne 1300,00 zł 850,00 zł

Dotacja GMK (UCHWAŁA NR LVII/1655/21 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 maja 2021)

1,70 zł / godzinę
17,00 zł / dzień
około 357,00 zł/m-c*
1,70 zł/ godzinę
8,50 zł / dzień
Około 178,50 zł/m-c*

Dofinansowanie z programu MALUCH+ 2022

brak informacji o programie

Odpłatność ponoszona przez rodziców

ok. 950,00 zł ok. 700,00 zł

Wpisowe – opłata jednorazowa

400,00 zł 400,00 zł

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w cenniku.

Uwaga!
W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci na pobyt powyżej 5 – ciu godzin dziennie.

*W 2022 r. Gmina Miejska Kraków udziela dotacji na dzieci objęte opieką. Kwota udzielanej przez Gminę Miejską Kraków dotacji wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem. Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową w tym zakresie, w okresie otrzymywania dotacji, pomniejszamy wysokość miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka o kwotę nie niższą niż kwota otrzymanej od Gminy Miejskiej Kraków dotacji na dane dziecko. Miesięczna kwota o jaką obniżane są opłaty za opiekę wyliczana jest wg wzoru: liczba godzin zapewniania opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicem umowy o zapewnianie opieki, jednakże nie więcej niż 10 godzin dziennie) x 1,70 zł. W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udziela dodatkowej dotacji w wysokości 2,40 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Dotacja ta nie ma wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica. Jednocześnie informujemy, że dotacja i ww. postanowienia dotyczą wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa. Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków tel. 12 616-92-27 lub 12 616 97 97, pokój 18,  e-mail: sz.umk@um.krakow.pl.

**Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał dofinansowanie na wszystkie oferty zakwalifikowane przez wojewodów w wysokości ……………miesięcznie na dziecko.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego z nami jak również do odwiedzenia naszej placówki po uprzednim umówieniu telefonicznym.