Zapisy

Cennik

obowiązuje od  01.01.2021 do 31.12.2021

Pobyt dziecka do 10 godzin Pobyt dziecka do 5 godzin
Miesięczne Czesne 1250,00 zł 800,00 zł

Dotacja GMK (uchwała Rady Miasta Krakowa XLVIII/1313/20 z dnia 18 listopada 2020)

1,70 zł / godzinę
17,00 zł / dzień
około 357,00 zł/m-c*
1,70 zł/ godzinę
8,50 zł / dzień
Około 178,50 zł/m-c*

Dofinansowanie z programu MALUCH+ 2021

80,00 zł** 80,00 zł**

Odpłatność ponoszona przez rodziców

ok. 820,00 zł ok. 650,00 zł

Wpisowe – opłata jednorazowa

400,00 zł 400,00 zł

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w cenniku.

Uwaga!
W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci na pobyt powyżej 5 – ciu godzin dziennie.

*W 2021 r. Gmina Miejska Kraków udziela dotacji na dzieci objęte opieką. Kwota udzielanej przez Gminę Miejską Kraków dotacji wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem. Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową w tym zakresie, w okresie otrzymywania dotacji, pomniejszamy wysokość miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka o kwotę nie niższą niż kwota otrzymanej od Gminy Miejskiej Kraków dotacji na dane dziecko. Miesięczna kwota o jaką obniżane są opłaty za opiekę wyliczana jest wg wzoru: liczba godzin zapewniania opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicem umowy o zapewnianie opieki, jednakże nie więcej niż 10 godzin dziennie) x 1,70 zł. W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udziela dodatkowej dotacji w wysokości 2,40 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Dotacja ta nie ma wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica. Jednocześnie informujemy, że dotacja i ww. postanowienia dotyczą wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa. Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków tel. (12) 616-92-84,  e-mail: sz.umk@um.krakow.pl.

**Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał dofinansowanie na wszystkie oferty zakwalifikowane przez wojewodów w wysokości 80,00 zł miesięcznie na dziecko.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego z nami jak również do odwiedzenia naszej placówki po uprzednim umówieniu telefonicznym.